Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Egzaminy certyfikujące


  O Radzie ...


 

Nad procesem certyfikacji w SPNJO czuwa Rada Koordynacyjna ds. Egzaminów Certyfikujących z języków obcych.

 

W skład Rady powoływanej i odwoływanej  na dany rok akademicki przez Prorektora ds. Kształcenia i Studentów na pisemny

wniosek Kierownika SPNJO, wchodzą:

1. dwóch konsultantów metodycznych będących ekspertami ds. certyfikacji będących pracownikami Uniwersytetu Śląskiego w  

    Katowicach,

2. trzech przedstawicieli SPNJO rekomendowanych przez Radę SPNJO.

 

Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, który zwołuje posiedzenia Rady i im przewodniczy.

 

RADA KOORDYNACYJNA DS. CERTYFIKACJI BIEGŁOŚCI JĘZYKOWEJ OD ROKU AKADEM. 2019/2020:

Przewodnicząca  Rady Koordynacyjnej - Prof. dr hab. Danuta Gabryś-Barker,  Instytut Językoznawstwa, Uniwersytet Śląski

Członek Rady - Dr hab. Grażyna Kiliańska-Przybyło, Instytut Językoznawstwa, Uniwersytet Śląski

Członek Rady - Mgr Agata Adamczyk-Gzara, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Uniwersytet Śląski

Członek Rady - Mgr Jerzy Gzara, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Uniwersytet Śląski

Członek Rady - Dr Ryszard Kalamarz, prof UŚ, Dyrektor Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Uniwersytet Śląski

 

Do obowiązków Rady należy:

1. przygotowywanie założeń i formatów egzaminów wraz z określeniem kryteriów oceny i niezbędną dokumentacją,

2. sprawowanie merytorycznego nadzoru nad procesem certyfikacji przy pomocy Koordynatora ds. egzaminów certyfikujących

     z języków obcych,

3. zatwierdzanie planu szkoleń dla egzaminatorów oraz określanie kryterium naboru egzaminatorów,

4. wyznaczanie egzaminatorów do przeprowadzenia egzaminów certyfikujących,

5. przyjmowanie, przedłożonego przez Koordynatora ds. egzaminów certyfikujących z języków obcych, sprawozdania

    z przeprowadzonej sesji egzaminacyjnej.

 

Rada może zaprosić na posiedzenie inne osoby z głosem doradczym.

 

Z posiedzeń Rady sporządza się protokół.