Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Egzaminy certyfikujące


 Wszystko o egzaminach certyfikujących


 

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach organizuje Egzaminy Certyfikujące

potwierdzające poziom znajomości języków obcych zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (CEFR).

 

Egzaminy certyfikujące przeprowadzane są  corocznie w dwóch sesjach:

1. sesja zimowa przeznaczona jest dla studentów Uniwersytetu Śląskiego kończących zajęcia lektoratu w danym roku akademickim,

2. sesja letnia dostępna jest dla studentów i pracowników Uniwersytetu Śląskiego oraz dla wszystkich zainteresowanych Kandydatów z zewnątrz.

 

Egzamin jest przeprowadzany komisyjnie. Członków Komisji Egzaminacyjnej powołuje Prorektor ds. Kształcenia i Studentów na

dany rok akademicki na wniosek Kierownika SPNJO. Kandydatem na egzaminatora jest doświadczony, wykwalifikowany

specjalista w zakresie egzaminowania i certyfikacji biegłości językowej legitymujący się dyplomem ukończenia szkolenia w

zakresie akademickich egzaminów certyfikujących.

 

Do zadań komisji egzaminacyjnej należy:

1. przygotowanie części pisemnej i ustnej egzaminu,

2. zweryfikowanie tożsamości kandydata w celu dopuszczenia do egzaminu pisemnego,

3. przeprowadzenie procesu kodowania arkuszy egzaminacyjnych egzaminu pisemnego,

4. przekazanie informacji o kolejnych fazach egzaminu pisemnego,

5. ustalenie godziny rozpoczęcia i zakończenia części pisemnej egzaminu,

6. czuwanie nad prawidłowym przebiegiem egzaminu,

7. ewaluacja arkuszy egzaminacyjnych i sporządzenie listy kandydatów dopuszczonych do części ustnej egzaminu,

8. pełnienie funkcji egzaminatora w części ustnej egzaminu.

 

Egzaminami w danej sesji kieruje Koordynator ds. egzaminów certyfikujących z języków obcych powoływany i odwoływany na

dany rok akademicki przez Prorektora ds. Kształcenia i Studentów na wniosek Kierownika Studium Praktycznej Nauki Języków

Obcych Uniwersytetu Śląskiego.

 

Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Warunkiem przystąpienia do egzaminu ustnego jest uzyskanie minimum

60% z egzaminu pisemnego. Egzamin uważa się za zdany jeżeli kandydat uzyska łącznie minimum 60% wszystkich punktów z

części pisemnej i ustnej egzaminu.

 

Egzamin jest kodowany.