Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Egzaminy certyfikujące


O certyfikacji w UŚ


Uniwersytet Śląski w Katowicach stwarza wiele możliwości osiągnięcia i doskonalenia biegłości językowej, a także jej poświadczenia w formie Akademickiego Certyfikatu Znajomości Języka Obcego, który można uzyskać po złożeniu Egzaminu Certyfikującego. Jednostką organizującą Egzaminy Certyfikujące dla całej społeczności akademickiej oraz wszystkich zainteresowanych jest Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych. Organem kierującym i nadzorującym proces certyfikacji jest Rada Koordynacyjna.

CAktualności


Zapraszamy na Egzamin Certyfikujący z języka angielskiego

07.02.2023 r. - część pisemna

09/10.02.2023 r. - część ustna

Prosimy o przybycie na część pisemną najpóźniej o godzinie 9:30 z dowodem tożsamości

 

~~

Egzamin certyfikujący biegłość językową luty 2023

SPNJO UŚ

Poziom

Data egzaminu pisemnego

Miejsce przeprowadzenia egzaminu pisemnego

Sposób podania
wyników

z egzaminu
pisemnego

Data egzaminu ustnego

Miejsce
przeprowadzenia
egzaminu ustnego

Reżim sanitarny

Wyniki

z całości egzaminu
(p + u)

B2

7.02.2023 godz. 10.00

Aula nr 6

WPiA  UŚ

ul. Bankowa 11 A

Katowice

LISTA KANDYDATÓW

Zakodowana
lista osób
dopuszczonych
do egzaminu ustnego
zostanie podana
na stronie TUTAJ

9.02.2023

od godz. 9.00

wg listy

SPNJO UŚ

ul. Bankowa 14,
pawilon B, III piętro

Katowice

Nr sali zostanie podany

w komunikacie o wynikach

egzaminu pisemnego
na stronie TUTAJ

Status zabezpieczeń - aktualnie obowiązujący

informacje na stronie Status zabezpieczeń COVID-19

Zakodowane
wyniki zostaną
podane na
stronie TUTAJ

C1

7.02.2023 godz. 10.00

Aula nr 1

WPiA  UŚ

ul. Bankowa 11 A

Katowice

LISTA KANDYDATÓW

Zakodowana
lista osób
dopuszczonych
do egzaminu ustnego
zostanie podana
na stronie TUTAJ

9.02.2023

od godz. 9.00

wg listy

SPNJO UŚ

ul. Bankowa 14,
pawilon B, III piętro

Katowice

Nr sali zostanie podany

w komunikacie o wynikach

egzaminu pisemnego
na stronie TUTAJ

Status zabezpieczeń - aktualnie obowiązujący

informacje na stronie Status zabezpieczeń COVID-19

Zakodowane
wyniki zostaną
podane na
stronie TUTAJ

~~

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW PRZYSTĘPUJĄCYCH

DO EGZAMINU CERTYFIKUJĄCEGO  II 2023

 

1. Kandydat przystępujący do egzaminu powinien zgłosić się 15 minut przed wyznaczoną godziną egzaminu. Przed wejściem na salę egzaminacyjną należy okazać dowód tożsamości ze zdjęciem. 

 

2. W czasie egzaminu można korzystać wyłącznie z przyborów do pisania. Telefony komórkowe muszą być wyłączone - niestosowanie się do tego punktu regulaminu spowoduje usunięcie kandydata z sali egzaminacyjnej.

 

3. Podczas trwania egzaminu nie można opuszczać sali. Wyjście z sali egzaminacyjnej oznacza zakończenie egzaminu pisemnego.

 

4. EGZAMIN USTNY przeprowadzany będzie  w dniu 9 lutego 2023  roku od godz.9:00 w salach Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, ul. Bankowa 14 pawilon B (III piętro) w Katowicach.

 

5. Zakodowana lista osób dopuszczonych do egzaminu ustnego ze szczegółowym harmonogramem z podziałem na komisje, sale i godziny zostanie wywieszona
w gablocie SPNJO, ul. Bankowa 14 pawilon B (III piętro) w Katowicach oraz podana na stronie internetowej certyfikatyspnjo.us.edu.pl UŚ w dniu 8.02.2023 o godz. 12:00.

 

Kandydat  musi zdobyć minimum 60% punktów z części pisemnej, aby mógł zostać dopuszczony do części ustnej.

 

6. Wyniki końcowe zostaną ogłoszone na stronie internetowej certyfikatyspnjo.us.edu.pl UŚ w dniu 13.02.2023 po godz. 10:00.

 

7. Kandydat, który zakończył egzamin z wynikiem pozytywnym, otrzymuje Akademicki certyfikat znajomości języka obcego Uniwersytetu Śląskiego. Termin odbioru certyfikatów zostanie zamieszczony na stronie certyfikatyspnjo.us.edu.pl.

~~

Egzaminy certyfikujące biegłość językową organizowane przez SPNJO

Sesja zimowa 2023 (luty 2023)

 

Akademicki certyfikat biegłości językowej na poziomie B2
jest dokumentem poświadczającym osiągnięcie biegłości językowej na poziomie wymaganym dla ukończenia studiów I stopnia.

Akademicki certyfikat biegłości językowej na poziomie C1
jest dokumentem poświadczającym osiągnięcie biegłości językowej na poziomie wymaganym dla ukończenia studiów
jednolitych magisterskich/studiów II stopnia, dla których wymagany  poziom to B2+.

 

SPNJO UŚ ogłasza nabór na egzaminy certyfikujące poziom biegłości językowej z języka angielskiego na poziomie B2 i C1.

Typ egzaminu

Egzamin certyfikujący biegłość językową organizowany przez SPNJO

Dostępność

Egzamin ogólnodostępny
(studenci, doktoranci, pracownicy UŚ oraz  osoby spoza uczelni)

Języki i poziomy

Język angielski B2
Język angielski C1

Termin egzaminu

Egzaminy pisemne: 7.02.2023 r. godz.: 10:00 (proszę o przybycie na egzamin nie później niż 9:30)
Egzaminy ustne: 9 i 10.02.2023 r. godz.: 9:00 (zostało powołanych kilka komisji, które będą pracować równolegle)

Miejsce przeprowadzenia egzaminu

Forma stacjonarna

1) w  kampusie katowickim:

 

Kampus katowicki
Część pisemna: WPiA Katowice; ul. Bankowa 11 B
B2 – aula nr 6
C1 - aula nr 1
Część ustna: SPNJO Katowice; ul. Bankowa 14,
Pawilon B, III piętro


2) w kampusie cieszyńskim – w zależności od liczby zgłoszeń

Reżim sanitarny

Obowiązujący na dzień przeprowadzenia egzaminów

Limit miejsc

Każdy poziom i typ (odpłatny/nieodpłatny): 200

Cena egzaminu (w tym wydanie akademickiego certyfikatu znajomości języka obcego):

ANG B2:  310,00 PLN

ANG C1:  330,00 PLN

Sposób rejestracji:

Rejestracja internetowa

 Link do rejestracji na EC: https://formularze.us.edu.pl/site/index/499

Termin rejestracji:

10.01.2023r., godz.:  08:00 – 24.01.2023 r., godz.: 23:59

Regulowanie należności przez kandydatów

Wniesienie jednorazowej opłaty na konto.

 

Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice,
nr konta: 34 1050 1214 1000 0007 0131 0369

Tytuł przelewu:

SPNJO EC B2 Nazwisko i imię kandydata
lub

SPNJO EC C1 Nazwisko i imię kandydata

Termin regulowania należności przez kandydatów

Do  7 dni od dokonania rejestracji

Potwierdzenie dokonania wpłaty

 

Prosimy o potwierdzenie dokonania wpłaty  na adres: certyfikatyspnjo@us.edu.pl

 

~ ~

 WYDAWANIE CERTYFIKATÓW - EGZAMIN B2 i C1

Uczestnicy, który uzyskał pozytywny wynik z egzaminu certyfikującego B2 lub C1 i potwierdzili chęć uzyskania certyfikatu zapraszamy po jego odbiór w Sekretariacie SPNJO w godzinach pracy.

 

~ ~

CERTYFIKATY

WYNIKI KOŃCOWE
egzaminu certyfikującego biegłość językową IX 2022

 

Język angielski poziom B2 LISTA wg nazwisk

Język angielski poziom C1 LISTA wg nazwisk